Polyuretan

TEPELNÁ A VODOTĚSNÁ IZOLACE PLOCHÝCH STŘECH NÁSTŘIKEM POLYURETANOVÉ (PUR) PĚNY ITPUR60

Technologie nástřiku tvrdé polyuretanové pěny ITPUR60 je jedinou technologií, která umožňuje současné provedení tepelné a vodotěsné izolace plochých střech. Nástřikem přímo na povrch, který má být izolován (asfaltové pásy, vlnitý nebo trapézový plech, falcovaný plech nebo plechové šablony, vlnitý eternit nebo laminát a další podklady) se vytvoří bezespáré izolační souvrství s minimální technologickou tloušťkou 35mm (maximální tloušťka není omezene). Nástřik se provádí postupně po vrstvách tak, aby se dosáhlo požadované tloušťky vrstvy. Velkou výhodou této technologie je vedle rychlosti provedení především možnost rekonstrukce střechy bez narušení provozu v izolovaném objektu a jednoduché, ale přitom velmi účinné řešení všech střešních prostupů. Nástřik plynule přechází na navazující vertikální prostupy jako jsou atiky, komíny, světlíky VZT apod.. Střecha izolovaná stříkanou pěnou ITPUR60 je pochozí pro provádění běžné údržby a revize zařízení umístěných na střeše (antény, hromosvody, komíny apod.).

Ochranný UV filtr chrání pěnu proti dlouhodobým účinkům UV záření. Společnost ITP s.r.o. nabízí dlouhodobě odzkoušené filtry speciálně formulované k ochraně povrchu polyuretanové tvrdé pěny na střešních pláštích. Pravidelným odborným obnovováním UV filtru (u kvalitních filtrů po 15 až 20-ti letech), lze prakticky bez omezení vlastností prodlužovat životnost izolační polyuretanové pěny ITPUR60 vystavené povětrnostním vlivům. Údržba UV filtrů je časově i finančně nenáročná.

ukázka aplikace a dokončeného ochranného UV filtru

V úvahách o celkové ekonomické návratnosti předkládaného způsobu tepelné a vodotěsné izolace střechy je nutné mít na zřeteli nejen dlouhou životnost pěny ITPUR60 (minimálně 25 let; s pravidelně obnovovaným kvalitním UV filtrem prakticky neomezeně), ale i minimální náklady na údržbu. Po uvedenou dobu odpadají samozřejmě také problémy a náklady spojené se zatékáním střechy. Na aplikovanou polyuretanovou pěnu poskytujeme záruku 5 – 10 let (dle UV filtru). Součástí záruky je i pravidelná kontrola stavu střešního pláště ve dvouletých obdobích. Kromě toho provádí naše firma i pozáruční servis jak na polyuretanovou pěnu, tak i na obnovu ochranného nátěru. K izolaci pěnou ITPUR60 používáme výhradně certifikované materiály. Součástí prací je i vlastní kontrola kvality nástřiku PUR pěnou prováděna pracovníky firmy a pravidelný nezávislý dohled autorizovanou zkušebnou.

POUŽITÍ POLYURETANOVÉ PĚNY ITPUR60

Objekty:
 • střechy průmyslových objektů,
 • střechy zemědělských objektů,
 • střechy prodejen, kanceláří (administrativních budov), skladů,
 • střechy bytových domů,
 • střechy rodinných domů,
 • střechy rekreačních objektů,
 • střechy nemocnic, školních objektů apod..
Použití dle podkladů:
 • střechy s živičnými (asfaltovanými) pásy,
 • střechy z trapézového plechu (pozinkované, lakované nebo hliníkové),
 • střechy z vlnitého plechu (pozinkované, lakované nebo hliníkové),
 • střechy z falcovaného plechu (pozinkované, lakované nebo hliníkové),
 • střechy z vlnitého azbestocementu (eternitu),
 • střechy z vlnitého laminátu,
 • střechy z monolitického betonu, betonových panelů, lehčených betonů apod.,
 • střechy s dřevěnou konstrukcí a dřevěným záklopem.

VLASTNOSTI POLYURETANOVÉ PĚNY ITPUR60

VÝHODY POLYURETANOVÉ PĚNY ITPUR60

 1. Vytvoření typu tzv.“obrácené“ střechy s příznivým dopadem na střešní konstrukci – eliminace kondenzace vodních par, zamezení dilatace způsobené teplotní roztažností střechy atd..
 2. Bezkonkurenční tepelně izolační vlastnosti polyuretanovépěny ITPUR60  λ=0,0220 Wm-1K-1 (každých přidaných 5mm vrstvy pěny ITPUR60 je R=0,227 W-1m2K). Velmi nízká tepelná vodivosti PUR pěny znamená stejné zateplení s nižší tloušťkou izolace v porovnání s ostatními izolanty - tepelný odpor minimální přidané 35mm vrstvy pěny ITPUR60 je R=1,59 W-1m2K, při koeficientu tepelné vodivosti pěny .
 3. Výborná celoplošná přilnavost PUR pěny k podkladu. V procesu vypěňování dojde k zatečení pěny ITPUR60 do všech spár, prasklin a mezer a po vypěnění   a ztuhnutí PUR pěny vznikne během 15 minut dokonalé utěsnění stávající krytiny (jedná se především o spoje, detaily, kotvení, napojení na jiné střechy a materiály atd.).
 4. Výborné utěsnění veškerých svislých prostupů : umožňují to vynikající lepivost stříkané PUR pěny a možnost jejího stříkání i na svislé plochy, podhledy (stropy), zakřivené plochy, obloukové střechy.
 5. Nízká nasákavost vody na rozdíl od PS a zejména ve srovnání s vláknitými izolacemi. Stříkaná polyuretanová pěna ITPUR60 má 98% uzavřených buněk. Tato vlastnost podpořená bezespárým provedením přináší dokonalou hydroizolační vrstvu z PUR pěny. To je podstatný rozdíl od plechových krytin, svařovaných, lepených a mechanicky kotvených fóliových a pásových hydroizolačních matriálů, kde jsou rizika s vytvořením byť jen kapilárních a tedy pouhým okem neviditelných, netěsností v místě spojů .
 6. Rychlost provedení izolace stříkanou PUR pěnou je podstatně větší než u pokládání izolačních desek a natavování či lepení izolačních pásů nebo v případě jiné skládané krytiny (až 500m2/1 technologickým zařízením v minimální tloušťce 35mm).
 7. Vzhledem k nenáročné úpravě podkladu není při stříkání PUR pěny narušen provoz budovy.
 8. Nenáročná a levná údržba stříkané PUR pěny . Obnova UV filtru nové generace není nutná dříve než po cca 15 letech.
 9. Minimální zatížení střechy – pěna ITPUR60 je několikanásobně lehčí než ostatní izolační souvrství běžně používané na izolaci plochých střech – při min. tl.35mm je zatížení 2,1kg/m2.
 10. Vysoká biologická, chemická a mechanická odolnost. PUR pěnu nenapadají mikroorganismy (plísně, hniloba) ani hlodavci; je tvrdší a pevnější.
 11. Velmi výhodný poměr kvality a ceny. To společně s bezkonkurenčními tepelně izolačními vlastnostmi vytváří možnost rychlejší návratnosti vložených finančních prostředků v důsledku úspor energie na vytápění budov.

UKÁZKY POUŽITÍ NÁSTŘIKU PĚNY ITPUR60 NA PLOCHÝCH STŘECHÁCH

Izolace plochých střech se živičnou krytinou

Jednou z mnoha možností izolací nástřikem pěnou ITPUR60 je izolace plochých střech s původní živičnou krytinou. Používá se jak u plochých střech rodinných nebo bytových domů, tak i na střechách průmyslových nebo zemědělských objektů. Střechy s původní živičnou krytinou je velmi problematické dodatečně izolovat jak z tepelně technického hlediska tak i z funkce hydroizolační. Výhodou nástřiku pěny ITPUR60 je, že ve většině případů není nutné strhávat stávající krytinu. Je však nutné provést opravu separačních defektů krytiny – odstranění boulí, vysušení vnitřní vlhkosti a natavením záplaty z asfaltovaného pásu. Po té se provádí vrstvený nástřik PUR pěnou na požadovanou tloušťku. Vzhledem k tomu, že PUR pěna nemá povrchovou odolnost vůči UV záření, opatřuje se její povrch ochranným UV nátěr (pěna je i bez nátěru tepelně izolační a hlavně i hydroizolační).   

 • stříkaná pěna ITPUR60  dokonale utěsní původní živičnou krytinu v procesu vypěňování a vytvoří dokonalou vodotěsnou izolaci,
 • zatíží nepatrně střešní konstrukce,
 • vytvoří vysoce kvalitní tepelnou izolaci, která zabrání únikům tepla v zimě a přehřívání střešního prostoru v létě,
 • ve většině případů není nutná demontáž původních asfaltovaných pásů,
 • vytvoří tzv. obrácenou střechu - ve střešní konstrukci nedochází ke kondenzacím vodních par,
 • zamezí pronikání vody v kritických místech prostupů střechou (komíny, VZT, odvětrání, antény, světlíky, vpusti, atiky),
 • Vysoká životnost, hospodárnost a ekonomická návratnost,
 • zmírní průběhy teplotních křivek při velkých změnách teploty a tím výrazně zmírní dilatace způsobené teplem,
 • polyuretanová pěna ITPUR60 má dokonalou přilnavost k podkladu.

Izolace plochých střech s plechovou krytinou

Tento typ střešních krytin je nejčastěji tvořen trapézovým, vlnitým nebo falcovaným plechem. U těchto střech řeší stříkaná izolace ITPUR60 velmi dobře nejen netěsnící spoje plechů a falců, ale také otvory kolem kotvicích prvků, prostupy plechů a napojení plechů na zvýšené stěny, atiky apod.. Velkým přínosem je také vyztužení plechových krytin PUR pěnou. Před vlastní aplikací PUR pěny je nutné odstranit z plechové krytiny rez a nečistoty (odrezivěním a tlakovou vodu), provést základní nátěr odrezivěných míst a provést úpravu kotvení plechů. Proti další korozi je plech chráněn nastříkem polyuretanové pěny ITPUR60. 

 

admin :: webdesign by MYLEE Design (c) 2012