Polyuretan

IZOLACE ŠIKMÝCH STŘECH NÁSTŘIKEM POLYURETANOVÉ (PUR) PĚNY ITPUR S

NÁSTŘIK POLYURETANOVÉ PĚNY ITPUR S

Technologie nástřiku tvrdé polyuretanové pěny na podhledy je ideální technologií pro současné utěsnění a zateplení podhledů šikmých střech a obvodových stěn. Nástřikem pěny ITPUR S na povrch střešních konstrukcí jako jsou dřevěné záklopy, plech, vlnité desky z různých materiálů (např. eternit, laminát, bitumen aj.), pálené, betonové či keramické tašky, atd. se vytvoří bezespárá izolační vrstva. Velkou výhodou této technologie je vedle rychlosti provedení, především odstranění veškerých netěsností u detailů  a veškerých střešních konstrukcích, utěsnit lze i velmi malé jinak nedostupné mezery. Stříkaná  PUR pěna  je  prakticky jedinou kontaktní tepelně  izolační technologií aplikovanou na vnitřních plochách  stavebních  konstrukcí, která je vytvořena  z jednolitého materiálu s celoplošnou adhezí. Výsledkem popsaného způsobu izolace je dokonalá eliminace tvorby nežádoucího vodního kondenzátu na plochách s pěnou  ITPUR S, či na povrchu pěny. U typů pěny s uzavřenou strukturou navíc nedochází ani ke kondenzaci uvnitř pěny. Taková pěna je pochopitelně nenasákavá. Neocenitelné jsou i plynulé přechody nástřiku z podhledových ploch na navazující konstrukce, opět v provedení beze spár.

Velkým přínosem stříkaných polyuretanových pěn je také významné odhlučnění podstřešních prostor jednak eliminací rezonančních efektů ve střešních konstrukcích (zejména  ITPUR S48 a ITPUR S35) a také pohlcováním zvuku s určitými frekvencemi zejména u pěn s otevřenou strukturou (ITPUR  S12).

K provádění izolací podlah (stropů) je možné použít 4 druhy pěn - ITPUR S48, ITPUR S35, ITPUR S12 i tepelně a zvukově izolační pěnu - ITPUR S phono.

A. Pěna ITPUR S48

aplikace polyuretanové pěny ITPUR S48 na dřevěný záklop šikmé střechy a podhledu rodinného domu

Nejmenší hodnota koeficientu tepelné izolace znamená i nejmenší tloušťku izolace. Vzhledem k větší pevnosti a tuhosti má tato pěna největší ztužující a účinek (mj. značně tlumí nepříjemné zvukové efekty povětrnostních jevů – vítr, kroupy prudký déšť, automobilový a letecký provoz). Prakticky úplně nenasákavá pěna ITPUR S48 s perfektní přilnavostí umožňuje bezpečně, čili bez kondenzací, izolovat i při absenci pojistné hydroizolace (důležité u rekonstrukcí, kde pojistná izolace často chybí). Ze stejného důvodu není nutné montovat  ani parozábranu.

Způsob provedení izolace pěny spočívá v nástřiku po vrstvách 15-20mm na daný povrch, až do požadované tloušťky. Vzhledem k vynikajícím tepelným vlastnostem, pěna nepřesáhne výšku krokví (izolovaného prostoru) a proto se po nástřiku nemusí ořezávat.

1. STŘEŠNÍ KRYTINA
2. LAŤOVÁNÍ (latě, kontralatě)
3. POJISTNÁ (difůzní) FÓLIE
4. IZOLAČNÍ PĚNA ITPUR S48
5. KROV
6. PAROTĚSNÁ ZÁBRANA (hliníková fólie)
7. PODHLED - SÁDROKATON nebo DŘEVĚNÝ ZÁKLOP (např. OSB desky)

schéma aplikace polyuretanové pěny ITPUR S48 (bez pojistné a parotěsné zábrany)

B. Pěna
ITPUR S12 (ITPUR Sphono) 

dokončená aplikace polyuretanové pěny ITPUR S12 na difúzní fólii šikmé střechy rodinného domu

Nástřik pěny ITPUR S12, ITPUR Sphono se provádí kompletně na celou výšku krokve ( pěna vypění na jeden nástřik přes krokve, po vytvrdnutí se ořeže na úroveň krokve). Výhodou této technologie je rychlost provedení, velmi dobrá izolační schopnost detailů (pěna kompletně zateče do spár, těžko dostupných míst) a nízká cena  (4x menší materiálová spotřeba proti ITPUR S48). Střešní systém musí být doplněn,  podobně jako u minerální vaty, pojistnou (difúzní) izolací nad krokvemi a spodní parotěsnou zábranou. Relativně vyšší součinitel tepelné vodivosti je stále ještě velmi dobře srovnatelný s jinými běžně používanými izolanty.

 

1. STŘEŠNÍ KRYTINA
2. LAŤOVÁNÍ (latě, kontralatě)
3. POJISTNÁ (difůzní) FÓLIE
4. IZOLAČNÍ PĚNA ITPUR S12, ITPUR Sphono
5. KROV
6. PAROTĚSNÁ ZÁBRANA (hliníková fólie)
7. PODHLED - SÁDROKATON nebo DŘEVĚNÝ ZÁKLOP (např. OSB desky)
schéma aplikace pěny ITPUR S12, ITPUR Sphono (vč. pojistné a parotěsné zábrany)

C. Pěna ITPUR S35

Čísla v názvu těchto typů pěn udávají objemovou hmotnost v kg/m3. Pěna ITPUR S35 má i podobné vlastnosti s pěnou ITPUR S48. Přes nepatrně horší izolační vlastnosti proti ITPUR S48 se však stále ještě jedná o výrazně lepší tepelný izolant ve srovnání s jinými izolačními hmotami. Pořád se jedná v podstatě o nenasákavou pěnu, tzn. že není nutná parotěsná zábrana. Ta se doporučuje jen v místnostech se zvýšenou vlhkostí, jako jsou (koupelny, kuchyně, prádelny, zemědělské objekty apod.).

Způsob provedení izolace pěny spočívá v nástřiku po vrstvách 30-50mm na daný povrch, až do požadované tloušťky.

DESKY Z TVRDÉ POLYURETANOVÉ PĚNY ITPUR D

Při stále rostoucích požadavcích na tepelné izolace, jak u novostaveb, tak i při rekonstrukcích střech se doporučuje pokládat izolaci pokud možno na krokve. Jestliže není možno provést zateplení formou nadkrokevní izolace, pak je výhodná kombinace mezikrokevní - stříkané izolace ITPUR S  a podkrokevního zateplení z desek ITPUR D tak, aby byla posílena menší izolační schopnost dřevěných krokví (trámů). Tím se vytvoří rovnoměrná tepelná izolace v celé ploše. Podkrokevní izolací v kombinaci s hliníkovou fólií je zabráněno hromadění kondenzátu v mezikrokevním prostoru a následné destrukci dřeva a také  nasákavosti pěny ITPUR S12.

Tento systém provedení je vhodný zejména u rekonstrukcí, kde není možné sundávat pojistnou izolaci a krytinu. Spodní povrch desky je potažen hliníkovou fólií, která slouží jako parotěsná zábrana a při kladení se spoje přelepují hliníkovou  páskou.  Desky  lze  povrchově  opatřit stěrkou, perlinkou a interiérovou omítkou, tapetami, sádrokartonem, dřevotřískou, OSB deskami.

VÝHODY POLYURETANOVÉ PĚNY ITPUR S

  1. Kombinace celoplošné přilnavosti a uzavřené struktury tvrdé pěny ITPUR S48 znemožňuje tvorbu kondenzátu vodních par na vnitřních plochách plášťů budov a uvnitř aplikované pěny.
  2. Vynikající tepelně izolační vlastnosti pěny ITPUR S48: díky velmi nízké tepelné vodivosti PUR pěny je možno docílit stejného zateplení s nižší tloušťkou izolace - tepelný odpor minimální přidané 30mm vrstvy pěny ITPUR S48 je R=1,40 W-1m2K, při koeficientu tepelné vodivosti pěny λ=0,0214 Wm-1K-1 (každých přidaných 5mm vrstvy pěny ITPUR S48 je R=0,234 W-1m2K).
  3. Výborná celoplošná přilnavost PUR pěny k podkladu. V procesu vypěňování dojde ke vstříknutí pěny ITPUR S do všech spár, prasklin a mezer a po vypěnění a ztuhnutí PUR pěny vznikne několika minut dokonalé utěsnění stávající krytiny i veškerých prostupů (jedná se především o spoje, detaily, kotvení atd.).
  4. Stříkaná pěna ITPUR S48 vytváří jednolitou hydroizolační vrstvu bez spár a kapilárních, tedy pouhým okem neviditelných, netěsností v místě spojů.
  5. Rychlost provedení izolace stříkanou pěnou ITPUR S je podstatně větší než u pokládání izolačních desek a kontaktním či zavěšeným způsobem.
  6. Stříkaná pěna ITPUR S umožňuje srovnání nerovných či profilovaných ploch vyrovnávacím nástřikem (především u trapézových plechů).
  7. Výborné celkové ztužení podhledů a stěn a z toho plynoucí zlepšení zvukové neprůzvučnosti těchto ploch v důsledku odstranění rezonancí a vibrací.
  8. Minimální zatížení konstrukcí – pěna ITPUR S je několikanásobně lehčí než ostatní izolační souvrství běžně používaná na izolaci podhledů a stěn.
  9. Lepší biologická, chemická a mechanická odolnost. PUR pěnu nenapadají mikroorganismy (plísně, hniloba) ani hlodavci; je tvrdší a pevnější.
  10. Velmi výhodný poměr kvality a ceny pěny ITPUR S. To společně s bezkonkurenčními tepelně izolačními vlastnostmi vytváří možnost rychlejší návratnosti vložených finančních prostředků v důsledku úspor energie na vytápění budov.

TECHNOLOGICKÉ NÁSTŘIKU POLYURETANOVÉ PĚNY ITPUR S:

Technologické postupy a podmínky provádění poyluretanové pěny ITPUR S viz.: Technologie ITPUR
 

 
admin :: webdesign by MYLEE Design (c) 2012