Polyuretan

NÁSTŘIK POLYURETANOVÉ (PUR) PĚNY ITPUR S NA PODLAHY (STROPY)

 

Dokončená izolace pěny ITPUR S phono  stropu (podlahy) na dřevěném záklopu

 

Technologie nástřiku tvrdé polyuretanové pěny je ideální technologií pro současné utěsnění a zateplení podlah (stropů). Nástřikem na povrch konstrukcí jako jsou železobetonové podlahy (stropy) a nosné konstrukce, vlnité materiály (plech, eternit, laminát, či asfalto-celulózová krytina), nebo trapézový plech, ocelové konstrukce a další podklady se vytvoří bezespárá izolační vrstva. Velkou výhodou této technologie je vedle rychlosti provedení především odstranění veškerých tepelných mostů i na nosných konstrukcích.

Stříkaná pěna ITPUR S je tak prakticky jedinou tepelně  izolační  technologií  provedenou na vnitřních  plochách  stavebních  konstrukcí  z  jednoho materiálu s celoplošnou adhezí. Výsledkem popsaného způsobu izolace je naprostá eliminace tvorby nežádoucího vodního kondenzátu na plochách opatřených stříkanou pěnou ITPUR S48. Velmi důležitý je i plynulý přechod nástřiku z podhledových ploch na navazující vertikální a šikmé konstrukce. Takto izolované podhledy či stěny již nepotřebují ochranný UV nátěr, jelikož nejsou vystaveny přímému slunečnímu záření.

K provádění izolací podlah (stropů) je možné použít 4 druhy pěn - ITPUR S48, ITPUR S35, ITPUR S12 i tepelně a zvukově izolační pěnu - ITPUR S phono.

POLYURETANOVÁ PĚNA ITPUR S48

Nejčastěji využívaný systém izolace je v nástřiku polyuretanové (PUR) pěny ITPUR S48, která má nejlepší tepelně technické vlastnosti Nejmenší hodnota koeficientu tepelné izolace znamená i nejmenší tloušťku izolace. Vzhledem k větší pevnosti a tuhosti má tato pěna největší ztužující účinek. Prakticky úplně nenasákavá pěna ITPUR S48 s perfektní přilnavostí umožňuje bezpečně, čili bez kondenzací, izolovat.
Tato pěna nevyžaduje při aplikaci žádnou nosnou konstrukci, lze na ni provádět přímo betonová mazanina. Způsob provedení izolace pěny spočívá v nástřiku po vrstvách 15-20mm na daný povrch, až do požadované tloušťky.

Vlastnosti pěny ITPUR S48

 

Ukázky aplikace pěny ITPUR S48 na podlahy (stropy)

 

 POLYURETANOVÁ PĚNA ITPUR S35

Na izolaci podlah (stropů) lze použít polyuretanovou (PUR) pěnu ITPUR S35.

Čísla v názvu těchto typů pěn udávají objemovou hmotnost v kg/m3. Pěna ITPUR S35 má i podobné vlastnosti s pěnou ITPUR S48. Přes nepatrně horší izolační vlastnosti proti ITPUR S48 se však stále ještě jedná o výrazně lepší tepelný izolant ve srovnání s jinými izolačními hmotami. Pořád se jedná v podstatě o nenasákavou pěnu, tzn. že není nutná parotěsná zábrana. Ta se doporučuje jen v místnostech se zvýšenou vlhkostí, jako jsou (koupelny, kuchyně, prádelny, zemědělské objekty apod.).

Při aplikaci této pěny se nutný nosný rošt, jelikož pěna nemá dostatečnou únosnost.Způsob provedení izolace pěny spočívá v nástřiku po vrstvách 30-50mm na daný povrch, až do požadované tloušťky.

Vlastnosti pěny ITPUR S35

 

   
 Ukázka aplikace pěny ITPUR S35 na strop

 

POLYURETANOVÁ PĚNA ITPUR S12 (ITPUR Sphono)

V některých případech lze na izolaci podlah (stropů) lze použít polyuretanovou (PUR) pěnu ITPUR S12 nebo ITPUR S phono.

Nástřik pěny ITPUR S12, ITPUR Sphono se provádí kompletně na celou výšku izolovaného prostoru (pěna vypění na jeden nástřik přes, po vytvrdnutí se ořeže na požadovanou úroveň). Výhodou této technologie je rychlost provedení, velmi dobrá izolační schopnost detailů (pěna kompletně zateče do spár, těžko dostupných míst) a nízká cena  (4x menší materiálová spotřeba proti ITPUR S48). Systém musí být doplněn,  podobně jako u minerální vaty, pojistnou (difúzní) izolací a parotěsnou zábranou. Relativně vyšší součinitel tepelné vodivosti je stále ještě velmi dobře srovnatelný s jinými běžně používanými izolanty.

Při aplikaci této pěny se nutný nosný rošt, jelikož pěna nemá dostatečnou únosnost.

Vlastnosti pěny ITPUR S12, ITPUR Sphono

 

Ukázka aplikace pěny ITPUR Sphono na strop

 

 DESKY Z TVRDÉ POLYRETANOVÉ PĚNY ITPUR D

Při stále rostoucích požadavcích na tepelné izolace, jak u novostaveb, tak i při rekonstrukcích se doporučuje vzhledem k cenám stříkané pěny ITPUR S kombinace levnějších desek z polyuretanové (event. PIR) pěny.

Desky v kombinaci s hliníkovou fólií pomáhají k odrážení tepla zpět do místnosti.

Vlastnosti a popis desek viz. – desky z polyuretanové pěny / podlahy.

 

Ukázka aplikace stříkané pěny ITPUR S48 na polyuretanové desky ITPUR D podlahy

 

POUŽITÍ POLYURETANOVÉ PĚNY ITPUR S:

Objekty:

 • podlahy (stropy) průmyslových objektů,
 • podlahy (stropy) zemědělských objektů,
 • podlahy (stropy) prodejen, kanceláří (administrativních budov), skladů,
 • podlahy (stropy) bytových domů,
 • podlahy (stropy) rodinných domů,
 • podlahy (stropy) rekreačních objektů,
 • podlahy (stropy) nemocnic, školních objektů apod..

Použití dle podkladů

 • podlahy (stropy) z trapézového plechu (pozinkované, lakované nebo hliníkové),
 • podlahy (stropy) z vlnitého plechu (pozinkované, lakované nebo hliníkové),
 • podlahy (stropy) z monolitického betonu, betonových panelů, lehčených betonů apod.,
 • podlahy (stropy) s dřevěnou konstrukcí a dřevěným záklopem.
 • podlahy (stropy) opatřené difúzní (pojistnou) fólií.

VÝHODY POLYURETANOVÉ PĚNY ITPUR S:

 1. Kombinace celoplošné přilnavosti a uzavřené struktury tvrdé pěny ITPUR S48 znemožňuje tvorbu kondenzátu vodních par na vnitřních plochách plášťů budov a uvnitř aplikované pěny.
 2. Vynikající tepelně izolační vlastnosti pěny ITPUR S48: díky velmi nízké tepelné vodivosti PUR pěny je možno docílit stejného zateplení s nižší tloušťkou izolace - tepelný odpor minimální přidané 30mm vrstvy pěny ITPUR S48 je R=1,40 W-1m2K, při koeficientu tepelné vodivosti pěny λ=0,0214 Wm-1K-1 (každých přidaných 5mm vrstvy pěny ITPUR S48 je R=0,234 W-1m2K),
 3. Výborná celoplošná přilnavost PUR pěny k podkladu. V procesu vypěňování dojde ke vstříknutí pěny ITPUR S do všech spár, prasklin a mezer a po vypěnění a ztuhnutí PUR pěny vznikne několika minut dokonalé utěsnění stávající krytiny i veškerých prostupů (jedná se především o spoje, detaily, kotvení atd.).
 4. Stříkaná pěna ITPUR S48 vytváří jednolitou hydroizolační vrstvu bez spár a kapilárních, tedy pouhým okem neviditelných, netěsností v místě spojů.
 5. Rychlost provedení izolace stříkanou pěnou ITPUR S je podstatně větší než u pokládání izolačních desek a kontaktním či zavěšeným způsobem.
 6. Stříkaná pěna ITPUR S umožňuje srovnání nerovných či profilovaných ploch vyrovnávacím nástřikem (především u trapézových plechů).
 7. Výborné celkové ztužení podhledů a stěn a z toho plynoucí zlepšení zvukové neprůzvučnosti těchto ploch v důsledku odstranění rezonancí a vibrací.
 8. Minimální zatížení konstrukcí – pěna ITPUR S je několikanásobně lehčí než ostatní izolační souvrství běžně používaná na izolaci podlah (stropů).
 9. Lepší biologická, chemická a mechanická odolnost. PUR pěnu nenapadají mikroorganismy ( plísně, hniloba) ani hlodavci je tvrdší a pevnější.
 10. Velmi výhodný poměr kvality a ceny pěny ITPUR S. To společně s bezkonkurenčními tepelně izolačními vlastnostmi vytváří možnost rychlejší návratnosti vložených finančních prostředků v důsledku úspor energie na vytápění budov.

TECHNOLOGICKÉ NÁSTŘIKU POLYURETANOVÉ PĚNY ITPUR S:

Technologické postupy a podmínky provádění poyluretanové pěny ITPUR S viz.: Technologie ITPUR

admin :: webdesign by MYLEE Design (c) 2012